Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego

dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP

mgr inż. arch. Magdalena Wilczyńska, asyst.

Pracownia prowadzi zajęcia, których celem jest jest zapoznanie studentów ze specyfiką projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego w różnych skalach (regionalnej, lokalnej) na różnych obszarach (miejskich, podmiejskich, wiejskich). Zajęcia zorientowane są na przekazanie niezbędnych podstaw teoretycznych i metodologicznych, a także rozwijanie kreatywności i umiejętności warsztatowych, niezbędnych dla sporządzania opracowań analitycznych i projektowych. Studenci zdobywają wiedzę na temat nowych idei rozwojowych i koncepcji planistycznych (m. in. rozwój zrównoważony, rewitalizacja, zielona infrastruktura, ochrona i kształtowanie krajobrazu) oraz zasad kreowania ładu przestrzennego, ochrony krajobrazu, zachowania stabilności ekologicznej i tożsamości kulturowej. Istotnym elementem jest nauka dostrzegania, formułowania i analizowania współczesnych problemów przestrzennych oraz szerokiego spektrum uwarunkowań planowania przestrzennego (funkcjonalnych, społecznych, kulturowych prawnych, ekologicznych, technicznych). Studenci uczą się w kształtować przestrzeń w sposób zgodny z jej charakterem, współczesnymi wymaganiami funkcjonalnymi i zasadami kompozycji, przy użyciu odpowiednich metod i narzędzi badawczych i projektowych. Wiąże  się z tym umiejętność zintegrowanego podejścia do procesu projektowego oraz pracy zespołowej.

Zajęcia w Pracowni prowadzone są na kierunku Architektura na studiach I stopnia (inżynierskich) oraz II stopnia (magisterskich) w formie wykładów, ćwiczeń projektowych i konsultacji

Studia I stopnia:
Projektowanie ruralistyczne – sem. 6 (dla całego roku)
Podstawy planowania przestrzennego – sem. 7 (dla całego roku)
Projektowanie urbanistyczne – sem. 7 (pracownia wyboru)

Studia II stopnia:
Planowanie przestrzenne – sem. 1 i 2 (dla całego roku)
Projektowanie urbanistyczne – sem. 1 i 2 (pracownia wyboru)
Projektowanie zintegrowane – sem. 3 (pracownia wyboru)

Seminarium dyplomowe i prace dyplomowe magisterskie

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Architektura, studia I stopnia, semestr 7

Tematem projektu jest analiza przestrzeni wybranej dzielnicy Poznania. Pierwszym etapem są badania terenowe – obserwacja, rejestracja, odwzorowanie i identyfikacja charakterystycznych form i elementów. Równolegle prowadzone są badania materiałów źródłowych i archiwalnych, które są podstawą do interpretacji śladów historii w przestrzeni, a także odczytywania form krajobrazu jako rezultatu złożonych procesów naturalnych i kulturowych.
Analiza wybranego obszaru obejmuje jego położenie i różne powiazania ze strukturą miasta (administracyjne, funkcjonalno-przestrzenne i komunikacyjne, ekologiczne, krajobrazowe i kulturowe).
Analiza uwarunkowań lokalnych obejmuje: pokrycie, użytkowanie i wyposażenie terenu, poziom obsługi i jakość życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, zasoby środowiska kulturowego, kompozycję przestrzeni i sposób odbioru krajobrazu, a także istniejące zagrożenia i deformacje.
Wnioski z analiz są podstawą waloryzacji i oceny potencjału dzielnicy, a następnie opracowania wytycznych do jej zagospodarowania przestrzennego.

PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE
Architektura, studia II stopnia, semestr 1
PROJEKTOWANIE ZINTEGROWANE
Architektura, studia II stopnia, semestr 3

Przedmiotem projektów w roku akademickim 2019/2020 była koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Placu Wiosny Ludów w Poznaniu. Projekty były realizowane w ramach ogólnopolskiego konkursu studenckiego, którego celem było uzyskanie materiałów do dalszych prac planistycznych, a także zainicjowanie szerokiej publicznej dyskusji na temat zagospodarowania tej ważnej przestrzeni publicznej Poznania. Zespoły projektowe przeprowadziły wszechstronne analizy funkcjonalno-przestrzenne, historyczne i kompozycyjne oraz społeczne i ekologiczne. Jednym z najważniejszych założeń projektowych było stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej o wysokiej jakości użytkowej i estetycznej, a także wykreowanie jej wizerunku architektoniczno-urbanistycznego. Ze względu na aktualne problemy klimatyczne, szczególnego znaczenia nabrały rozwiązania w zakresie retencjonowania wody, ochrony bioróżnorodności, kształtowania zieleni miejskiej oraz poprawy klimatu lokalnego.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Architektura, studia II stopnia, semestry: 1 i 2

Założeniem przedmiotu realizowanego w cyklu dwusemestralnym jest nauka planowania przestrzennego poprzez identyfikację problemów występujących na terenach podmiejskich Aglomeracji Poznańskiej oraz wyznaczanie i analiza związanych z tymi problemami obszarów funkcjonalnych, dla których wykonywane są opracowania studialno-projektowe. Istotnym aspektem pracy są wszechstronne, wieloaspektowe analizy obszarów badań, umiejętność formułowania wniosków oraz ich czytelnego przedstawienia graficznego. Właściwe odczytanie i zrozumienie problemów, a także cech przestrzeni jest podstawą tworzenia koncepcji. Podczas pracy nad projektem studenci nie koncentrują się wyłącznie na efekcie końcowym, ale przede wszystkim na PROCESIE  PLANOWANIA PRZESTRZENI. Zakres i forma opracowania dostosowane są do skali – w pierwszym semestrze jest to skala regionalna, a w drugim lokalna.