I Pracownia Malarstwa

prof.dr hab. Krzysztof Markowski

dr hab. Paweł Kaszczyński ad.

Pracownia umożliwia poznanie obszarów wyrażeń obrazowych w polu malarstwa i formułowanie autorskiej wypowiedzi obrazowej. Proponowane tematy i zadania służą odkrywaniu, rozpoznawaniu i określaniu m o ż l i w o ś c i i twórczo rozumianych n i e m o ż l i w o ś c i wobec założenia, że obraz n i e j e s t jedynie o d w z o r o w a n i e m rzeczywistości, odwołuje się jednak do naszych mechanizmów percepcji i sposobu rozumienia realnego świata. Doświadczenie odbioru tej realności zasadza się na takich czynnikach jak: poczucie przestrzeni, wyodrębnianie kształtów, widzenie barw. Istotna w Pracowni jest praca indywidualna ze studentem. Analiza podejmowanych tematów na etapie określania obszaru wypowiedzi i refleksja, prowadzą do jak najpełniejszego ujmowania s e n s ó w i kształtowania autorskiej postawy twórczej. W Pracowni studenci rozwijają świadomość artystyczną, swój sposób widzenia i wyobraźnię które z kolei formują indywidualny kod kompozycyjny. Indywidualne zajęcia dzielą się na część studyjną i ćwiczenia semestralne. Pracy towarzyszy refleksja w formie rozmowy, korekty oraz przekazywanie informacji dotyczących technologii.