PREZENTACJE W PRACOWNI

Prezentacje w pracowni

Studio presentations

Pracownia pełni funkcję forum dyskusyjnego dla całej grupy studiujacych. Trwałym elementem programu jest wykorzystanie/zaanektowanie przez każdego studenta większej powierzchni pracowni/ dowolnej przestrzeni na okres do tygodnia, co stanowi jedną z podstaw zaliczenia. Powstały cykl indywidualnych realizacji ma za zadanie umożliwienie studentom całościowego podejścia do aktualnego etapu ich rozwoju, „uprywatnienie” przestrzeni pracowni, doświadczenia w formie wystawy „w procesie”, a przede wszystkim wywołanie szerszej dyskusji w gronie kolegów
w pracowni. Po każdej ukończonej realizacji odbywa się spotkanie wszystkich studentów, w trakcie którego rozmawiamy na temat wystąpienia.

The studio serves as a message board for all the students. A permanent element of the program is using/annexing a larger space for up to a week by each student. It is one of the basis of assessment. The cycle of individual presentations has a task of enabling the students a comprehensive approach
to the current stage of their artistic development,
a ‘domestication’ od the studio space, an experience of an exhibition ‘in process’ and above all bringing up a broader discussion among their studio colleagues. After each completed presentation, a meeting takes place during which the intervention is being discussed.

Link: https://www.facebook.com/2.pracownia.malarstwa/