I Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Jacek Strzelecki

mgr Adam Gillert, as.

Studia w Pracowni mają na celu pogłębienie umiejętności manualnych, technologicznych oraz poznanie zasad kompozycyjnych. Duży nacisk położony jest na rozwijanie indywidualnego podejścia do postawionych problemów, poszukiwanie własnego języka przekazu i odpowiedniego dla tych poszukiwań doboru narzędzi i technologii.

Artysta myśli obrazem. Rysunek jest pierwszym, najbardziej naturalnym odruchem i bezpośrednim zapisem reakcji artysty na otoczenie, napotkaną sytuację, nastrój chwili. Może być notatką – koncepcją dla powstania obrazu, rzeźby, kompozycji przestrzennej. Może być także skończonym dziełem – spełnieniem artystycznych wizji. Wszystko to sprawia, że rysunek jest najbardziej osobistym przekazem wrażliwości i indywidualności artysty.

Education in the Studio is intended to intensify manual and technological skills as well as learning the rules of composition. There is a strong emphasis for developing an individual approach, with topics that students come across, searching for ones unique medium and adequate tools and techniques.

An artist thinks in pictures. A drawing is the first, most natural impulse and a forthright depiction of the artistfs sense of his surroundings, the situation itself and his emotions at the moment. It can be a note – a concept for a painting, sculpture, or spatial composition yet to be developed. It can also be a whole, finished artwork – the accomplishment of the artistic vision. All that defines drawing as the most personal display of the artistfs sensitivity and individual predispositions.

https://www.facebook.com/I-Pracownia-Rysunku-prof-Jacka-Strzeleckiego-132041184101311/

https://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-malarstwa-i-rysunku/katedra-rysunku/pracownia-rysunku-i/