XI Pracownia Malarstwa

prof. dr hab. Marek Przybył

dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. UAP

Program Pracowni jest skonstruowany tak, aby dawał studentom jak najszerszą ofertę poznawczą. Rozumiemy przez nią – w pierwszym rzędzie – kształcenie umiejętności patrzenia i umiejętności manualnych w kontakcie z naturą. Stąd bazą są często (szczególnie dla studentów młodszych – licencjat) zadania studyjne: akt, portret, martwa natura, pejzaż. Nabywanie tych umiejętności powinno być sprzężone z rozwojem artystycznej świadomości, która naszym zdaniem musi być zgodna z emocjonalnymi predyspozycjami studenta. Dla rozwoju tej świadomości bardzo ważne jest podejmowanie (szczególnie przez studentów lat starszych- studia magisterskie) proponowanych przez nas, lub przez samych studiujących, tematów hasłowych dotyczących zagadnień społecznych, politycznych, religijnych i oczywiście aspektów związanych z samą sztuką, jej rolą i obecnością we współczesnym świecie. Zadania hasłowe może najpełniej służą rozwijaniu wyobraźni studiującego, wskazują na jego indywidualne zainteresowania i predyspozycje. Jeśli chodzi o wybór przez studenta medium technologicznego, w którym będzie się artystycznie poruszał, nie czynimy w tej kwestii żadnych ograniczeń. Ważną rzeczą jest wskazanie tego, iż uważamy Pracownię za miejsce wspólnoty, w której studenci młodsi mogą korzystać z uwag nie tylko pedagogów, ale również z doświadczeń studentów artystycznie bardziej zaawansowanych. Ponadto studiowanie jest w dużej mierze procesem autoedukacji, wyciągania wniosków z własnej pracy oraz podejmowania samodzielnych decyzji. Pracownia w naszym rozumieniu ma być też takim miejscem, w którym dyscyplinie pracy i hierarchizacji zadań powinna towarzyszyć niezbędna artystyczna różnorodność i poczucie indywidualnego rozwoju studenta.

Painting is one of the most cognizable and rooted in the tradition areas of art. Therefore, there is an almost infinite range of possibilities to use of his treasured achievements. At the same time painting is a field where clue of imaging is constantly redefining or stretching in semantic and technical way. Therefore we try to give students as wide as possible offer with multiple cognitive tools. In this meaning the most important is ability to see and understand reality, but manual skills during contact with the nature is our mandatory as well. That’s why on the beginning we focus on study task like: act, portrait, still life, landscape. Getting these skills have to be aggregate with artistic awareness, developing of course in line with student’s own emotional predispositions. To build this awareness extremely important is to face up with themes which were prepared by instructors. Topics cover issues connected with social life, politics, religion, and of course the art – its role in the world today. These are usually short clue presenting general problem. The main goal of this task is to develop creativity and point student’s interests/ predispositions. To the most popular topics in last year’s we can include: “Media hype”, “Is the hazard in art?”, “What’s up in politics?”, “Olympic Games”, “The street”, “Conventional – unconventional”, „I like it, I interested, It’s what I’m looking for”, “Public space- private space”, “Lampedusa- utopia of  freedom”, “Intertextuality of art”.

In case of painting techniques chosen by students we don’t make limitations – the student could use techniques best suited to him/her. Last but not least, painting studio is the common place where students could get advice from instructors and more experienced colleagues as well. Moreover, studying is a process of self-education, drawing conclusions and decision making. We believe that studio is place where next to work discipline and tasks prioritization we could find artistic diversity  and individual student development.