Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego

Kierownik: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP

Asystent: mgr inż. arch. Magdalena Wilczyńska

Współpraca: mgr inż. arch. Alicja Maculewicz

Pracownia prowadzi zajęcia, których celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego w różnych skalach (regionalnej, lokalnej) na różnych obszarach (miejskich, podmiejskich, wiejskich).

Zajęcia zorientowane są na przekazanie niezbędnych podstaw teoretycznych i metodologicznych, a także rozwijanie kreatywności oraz umiejętności warsztatowych, niezbędnych dla sporządzania opracowań analitycznych i projektowych. Studenci zdobywają wiedzę na temat nowych idei rozwojowych i koncepcji planistycznych (m. in. rozwój zrównoważony, rewitalizacja, zielona infrastruktura) oraz zasad kreowania ładu przestrzennego, ochrony i kształtowania krajobrazu, zachowania stabilności ekologicznej i tożsamości kulturowej. 

Ważnym elementem procesu projektowego jest diagnoza współczesnych problemów rozwoju, identyfikacja i interpretacja cech przestrzeni, ocena potencjału oraz formułowanie wytycznych do planowania i projektowania. Studenci uczą się analizy uwarunkowań funkcjonalnych, społecznych, kulturowych, przyrodniczych, technicznych i prawnych. Nabywają umiejętności w zakresie kształtowania przestrzeni w sposób zgodny z jej charakterem, współczesnymi wymaganiami funkcjonalnymi i zasadami kompozycji, przy użyciu odpowiednich metod oraz narzędzi badawczych i projektowych. Nadrzędnym założeniem jest zintegrowane podejście do procesu projektowego oraz praca zespołowa. 

Zajęcia prowadzone są na kierunku Architektura na studiach I stopnia (inżynierskich) oraz II stopnia (magisterskich) w formie wykładów, ćwiczeń projektowych i konsultacji

Studia I stopnia:

Projektowanie ruralistyczne – sem. 6 (dla całego roku)

Podstawy planowania przestrzennego – sem. 7 (dla całego roku)

Projektowanie urbanistyczne – sem. 7 (pracownia wyboru)

Studia II stopnia:

Planowanie przestrzenne – sem. 1 (dla całego roku)

Projektowanie struktur podmiejskich – sem. 2 (dla całego roku)

Projektowanie urbanistyczne – sem. 1 i 2 (pracownia wyboru)

Seminarium dyplomowe i prace dyplomowe magisterskie