Rysunek Prezentacyjny

dr Marta Wyszyńska ad.

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu rysunku technicznego stosowanego w scenografii, jak również w ubiorze. Studenci poznają narzędzia, zasady, symbole i normy pozwalające na wykonanie oraz prezentację projektów do realizacji.

Rysunek techniczny stanowi uzupełnienie modelu oraz wizualizacji. Rozwija myślenie przestrzenne i analityczne, podkreśla wagę kompozycji. Umiejętność wykonywania rysunku prezentacyjnego uwydatnia kompetencje projektanta i pozwala na zwiększenie dokładności i efektywności wykonania projektu. Zajęcia odbywają się w formie wykładów z prezentacjami (ogólne informacje, elementy konstrukcyjne, materiały i techniki realizacji). W ramach zajęć studenci opracowują ćwiczenia do omawianych rozdziałów.

Classes include issues in the field of technical drawing used in stage design, as well as in clothing. Students learn the tools, rules, symbols and standards that allow for the implementation and presentation of projects. The technical drawing complements the model and visualization. It develops spatial and analytical thinking, emphasizes the importance of composition. The ability to make a presentation drawing emphasizes the designer’s competence and allows you to increase the accuracy and efficiency of the project. Classes are held in the form of lectures with presentations (general information, construction elements, materials and implementation techniques). As part of the course, students develop exercises for the discussed chapters.