I Pracownia Malarstwa 

prof. dr hab. Andrzej Leśnik

dr Sebastian Krzywak, ad.

Celem pracowni jest pomoc i inspiracja w twórczym poznawaniu podstawowych zagadnień i problemów malarstwa, które mogą być pogłębiane w zależności od zaangażowania i możliwości studenta danego roku i kierunku studiów.

 Tematy poszczególnych ćwiczeń skupiają się wokół kolejno  po sobie następujących  podstawowych zagadnieniach z dziedziny malarstwa. Początek to przede wszystkim obserwacja natury, problem percepcji  światła, zjawisk barwnych. Następnie pojawia się zadanie przełożenia obserwowanych zjawisk plastycznych na język malarstwa. Poznanie owego języka wymaga przede wszystkim doświadczania, badania jego możliwości , to równocześnie poszukiwanie od początku własnych środków malarskich, warsztatu a następnie doskonalenie zdobytych umiejętności. Kolejnym zagadnieniem jest własna interpretacja obserwowanych, analizowanych pod kątem plastycznym zjawisk w naturze, problem potrzeby, możliwości i sposobu korzystania    z bogactwa zjawisk i form proponowanych przez otaczającą nas wizualnie rzeczywistość. Ostatnim zagadnieniem na które chcę zwrócić uwagę jest świadomość dorobku malarstwa na przestrzeni wieków, różnych kultur, jako wzbogacenie własnych doświadczeń malarskich. Kolejność przedstawionych zagadnień i problemów dostosowana ma być indywidualnie do poszczególnego studenta. Realizacja powyższego programu zakłada jego dopełnienie dialogiem między prowadzącym a studentem jako częścią grupy.

 Realizowane tematy/zadania: 

Semestr I 

  1. „Moja  martwa natura na dzień dobry”. Ćwiczenie wprowadzające w program zajęć    pracowni. Celem ćwiczenia  jest ukazanie możliwości i preferencji poszczególnego studenta w zakresie malarstwa. Chcę zwrócić szczególną uwagę na rolę szkicu w powstawaniu koncepcji obrazu, szczególnie w zakresie kompozycji; określenie kadru, formatu i wielkości pracy.
  2. „ Manekin” Praca której punktem wyjścia, bohaterem jest manekin. Może być to być studium różnego rodzaju manekina w realnym  jak i wykreowanym świecie. Sam manekin również może być wymyślony.

III. „Martwa natura na kolorowym podkładzie” Głównym zagadnieniem jest obserwacja reakcji  koloru na kolor od położenia pierwszej plamy na kolorowej płaszczyźnie. Istotnym elementem pracy nad obrazem  jest obserwacja zasadniczych właściwości koloru jakimi są nasycenie i jasność  w obserwowanym układzie elementów jaki stanowi zaproponowana martwa natura. Ważnym elementem zadania jest zwrócenie uwagi na wzajemne oddziaływanie koloru w budowaniu relacji poszczególnych  elementów obrazu jako zamierzonej kompozycji.

  1. Temat własny lub odpowiedź na jedno z proponowanych haseł:

– obraz w obrazie

– ostre / nieostre

– monochrom

Semestr II

  1. „ Kontrast”  Ćwiczenie realizowane  na podstawie rozbudowanej kolorystycznie martwej natury. Głównym zagadnieniem jest badanie wzajemnych relacji koloru, ze szczególnym uwzględnieniem i wydobyciem kontrastu jaki tworzą zwłaszcza barwy dopełniające.
  2. „Postać a może portret, autoportret ” Ćwiczenie realizowane  na podstawie studium modela.

III.  „ Materia ”- martwa natura. Ćwiczenie realizowane  na podstawie martwej natury składającej się z różnych przedmiotów, materii. Głównym zadaniem jest poszukiwanie środków technicznych oddania, wyrażenia charakteru materii poszczególnych elementów zaproponowanej martwej natury.

  1. Temat własny lub odpowiedź na jedno z podanych haseł:

– powiększenie lub pomniejszenie

– obraz bez użycia pędzla

Studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz studentów realizujących przedmiot malarstwo w ramach pracowni wolnego wyboru obowiązuje przedstawienia propozycji indywidualnego programu, tematów z możliwością skorzystania z wyżej zaproponowanych.

Studenci studiów drugiego stopnia realizują indywidualny  program oparty na własnych propozycjach problemów i tematów oraz  konsultacji z prowadzącymi pracownię. 

Tematy  od I do III są realizowane w pracowni w oparciu szkice będące podstawą konsultacji i wspólnego wyboru jednego z nich do realizacji. Wybrany szkic zostanie omówiony pod kątem formatu, wielkości i techniki wykonania. Temat własny może być realizowany w pracowni jak i w domu na tych samych zasadach co powyższe ćwiczenia. Wspólne i indywidualne korekty w trakcie realizacji poszczególnych ćwiczeń, szczególnie na ich zakończenie są obowiązkowe.