X Pracownia Malarstwa

prof. dr hab. Zbigniew Taszycki 

mgr Magdalena Polakowska, as. 

X Pracownia Malarstwa jest miejscem spotkania i tworzenia, ale nie tylko.

Jest to przestrzeń otwarta gdzie myśl, koncepcja, szkic, zapis, proces, realizacja, konteksty, zależności i uwikłania, swoboda i ograniczenia, pewność swoich racji ale i dystans czy też pokora, praca bez ograniczeń formalnych ale z odpowiedzialnością stają się, dzięki systematyczności doświadczeniem twórczym. To miejsce pozwalające studentom, studentkom i osobom studenckim doświadczyć procesu w czasie, zapisu myśli językiem sztuki – w celu pełnego wyrażania siebie. Tu potrzebna będzie odwaga w podejmowaniu decyzji, eksperyment, poszukiwanie, niezgoda, bunt i analiza powyższych wartości. Temu służą zadania problemowe ustalane z uczestnikami, zagadnienia będące wynikiem procesów zachodzących w przedponowoczesnej sztuce. Indywidualne i zbiorowe korekty również pozostają w swym charakterze uzależnione od odrębnych predyspozycji studentów. Rozmowa, dyskusja, spór, ma w tym wypadku pozwolić na wyrobienie umiejętności uzasadniania swych decyzji i podejmowanych działań. Komunikacja bądź jej uzasadniony brak, pomiędzy uczestnikiem zajęć a prowadzącym ma na celu określenie ram malarstwa, obrazu czy działań typu site specific X Pracownia Malarstwa z założenia jest miejscem, w którym panuje klimat poszukiwań twórczych. Rolą prowadzącego zajęcia jest umiejętne wskazywanie problemów powstających w procesie koncepcyjnym i wyjaśnianie przyczyn ich powstawania, jednak bez dawania gotowych recept na ich rozwiązanie. Uczestnictwo w zajęciach pracownianych ma: 

– ułatwić posługiwanie się wiedzą dotyczącą analizy procesu percepcji, 

– przyczynić się do rozwoju twórczego potencjału, stymulowania wyobraźni i widzenia artystycznego, rozwijania samoświadomości, autoanalizy i znalezienia siebie w kontekście wielorakich problemów otaczającego nas świata; podjęcie refleksji na temat estetycznych, etycznych, kulturowych, społecznych czy politycznych aspektów i uwarunkowań związanych z problematyką tworzenia 

– w efekcie przygotować studentów, studentki i osoby studenckie do publicznej prezentacji własnej, w pełni świadomej twórczości artystycznej. 

Prowadzenie dziennika, notatnika, czy innej formy zapisu myśli jest obowiązkiem uczestnika zajęć – kursu. Wszystkie prace muszą być dokumentowane na bieżąco a także muszą być przechowywane do zakończenia semestru i przedstawione do oceny. 

prof. dr hab. Zbigniew Taszycki 

Facebook pracowni

Instagram pracowni