Podstawy Projektowania

dr Robert Jarzec, ad.

Zajęcia, prowadzone dla I roku studiów, mają za zadanie wyposażyć studentów w podstawowe kompetencje, niezbędne do kontynuowania nauki w pracowniach kierunkowych.

Realizując ćwiczenia praktyczne studenci uczą się zasad syntezy formalnej, operowania skrótem myślowym oraz sposobów budowania narracji. Studenci zdobywają podstawowe umiejętności w projektowaniu znaków graficznych, ilustracji o charakterze informacyjnym, kaligrafii i budowaniu form literniczych, a także poznają podstawowe zasady makro- i mikrotypografii.

W trakcie wykładów i prezentacji studenci przyswajają podstawową terminologię, zdobywają wiedzę na temat teorii znaku, podstaw semiotyki, psychologii postaci, zasad konstruowania i odbioru komunikatów wizualnych oraz metodyki pracy. Podczas indywidualnych i grupowych korekt studenci uczą się uzasadniania swoich decyzji projektowych, osadzania ich w szerszym kontekście oraz dokonywania oceny efektów swojej pracy.