Pracownia Ilustracji Wydawniczej

Prof. dr hab. Mirosław Adamczyk

Dr Dominika Czerniak-Chojnacka

Analiza i interpretacja tekstu oraz umiejętność formułowania skrótu myślowego pomiędzy słowem a obrazem, to sztuka wyrażania treści w obszarze ilustracji wydawniczej. Natomiast, paradoks — pozorna, logiczna sprzeczność, która polaryzuje przekaz treściowy na główny strumień znaczeń i tzw. podtekst — uaktywnia nieograniczoną, metaforyczną przestrzeń dla artystycznej kreacji.

Ostatecznym kryterium wartości ilustracji jest obraz niebudzący wątpliwości pod względem przekazu oraz sposobu artykulacji — stan „czystej formy graficznej”,  w którym środki wyrazu przystają do obrazowanych treści.

Spośród pięciu zadań tematycznych w semestrze, osoby studiujące z programu kierunkowego, uzupełniającego, dyplomującego oraz wolnego wyboru na wszystkich poziomach nauczania (bez względu na rok, kierunek studiów, wydział) realizują cztery, wybrane przez siebie tematy. W ten sposób, podczas omówień, korekt, konfrontacji powstałych prac, następuje efektywny transfer przemyśleń i doświadczeń.

Nie ma ograniczeń co do interpretacji treści poszczególnych zadań — osoby studiujące w pracowni mogą wykonać, w oparciu o własne przemyślenia, przekonania, doświadczenia, zdolności i umiejętności, dowolną formę ilustracyjną, dowolnymi środkami plastycznego wyrazu. Szczególnie cenne są krytyczne, wykraczające poza utarte schematy myślowe rozwiązania w wymiarze zarówno treści, jak i formy przedstawienia.

Powinnością studiujących w naszej pracowni nie jest ideologiczna polemika, a tym bardziej kontestacja i cenzura treści filmów, spektakli teatralnych, książek, wydarzeń kulturalnych (te kwestie reguluje m.in. prawo autorskie), lecz ich artystyczna interpretacja przy użyciu plastycznych środków wyrazu. Nie akceptujemy jedynie ilustracji, które w swoim przekazie obrażają i znieważają inne osoby z powodu dysfunkcji psychosomatycznych, a także różnic: religijnych, światopoglądowych, rasowych, narodowych, politycznych, itp. oraz są w jawnej, rażącej sprzeczności z powszechnie obowiązującymi — prawem i wartościami etycznymi.