I Pracownia Malarstwa

prof. dr hab. Krzysztof Markowski

dr hab. Paweł Kaszczyński, prof. UAP

Pracownia umożliwia poznanie obszarów wyrażeń obrazowych w polu malarstwa i przede wszystkim formułowanie indywidualnej i autorskiej wypowiedzi obrazowej.

W początkowym etapie – o charakterze propedeutycznym – akcentowane jest zaznajomienie studenta, studentki, osoby studiującej  z podstawowymi środkami artykulacyjnymi : relacje pomiędzy światłem – kolorem i rysunkiem, charakter plamy barwnej, rodzaje kompozycji… oraz umożliwienie nabywania i poszerzania umiejętności warsztatowych – ku wyrażaniu treści. Proponowane tematy i zadania służą odkrywaniu, rozpoznawaniu i określaniu m o ż l i w o ś c i  i  twórczo rozumianych  n i e m o ż l i w o ś c i  wobec założenia, że obraz n i e  j e s t   o d w z o r o w a n i e m  rzeczywistości, odwołuje się jednak do naszych mechanizmów percepcji i sposobu rozumienia realnego świata.

Doświadczenie odbioru tej realności zasadza się na takich czynnikach jak: poczucie przestrzeni, wyodrębnianie kształtów, widzenie barw.

Istotna w Pracowni jest praca indywidualna ze studentem, studentką, osobą studiującą. Wspólna analiza podejmowanych czy proponowanych tematów na etapie określania koncepcji, idei, obszaru wypowiedzi… i refleksja, prowadzona ku jak najpełniejszemu ujmowaniu s e n s ó w i kształtowaniu autorskiej postawy twórczo artystycznej. W Pracowni studentki, studenci i osoby studiujące uczą się umiejętności warsztatowych, rozwijają swoją wyobraźnię, świadomość artystyczną oraz swój sposób widzenia, który z kolei formuje indywidualny kod kompozycyjny. Zajęcia są indywidualne. Dzielą się na część studyjną oraz ćwiczenia semestralne. Pracy towarzyszy refleksja w formie rozmowy, korekty oraz przekazywanie informacji dotyczących technologii.