II Pracownia Malarstwa

dr hab. Dominik Lejman

mgr Ewa Kubiak

A painting is not a picture of an experience; it is an experience
Mark Rothko

W czasach obowiązującej transdyscyplinarności sztuk wizualnych, w czasach technicznej kultury ciągle i wszędzie samo-reprodukującego się cyfrowego obrazu, studiowanie malarstwa po „końcu malarstwa” wydaje się być już nie tyle archaicznym, co na powrót zaskakującym, intrygującym wyzwaniem.

O ile bowiem przyjmując model techniczny kierunek ten wydaje się zawężać możliwe spektrum działania artysty, jeśli rozumieć malarstwo wyłącznie jako dosłowny proces aplikacji farby na płótno lub inny podkład w celu komunikowania konkretnego przekazu, o tyle przy rozszerzeniu refleksji na temat dzisiejszego znaczenia malarstwa – pojmując obraz jako alternatywę wobec powszechnej i jednoznacznej informacji wizualnej, studia malarstwa nabierają wyjątkowej rangi, bez względu na wybór konkretnego narzędzia obrazowania. Wartości od zarania tożsame z tą konkretną dyscypliną sztuki dostarczają dziś jej adeptom specyficznych narzędzi, pozwalających na daleko szersze niżby się wydawało, przewartościowania w obszarze sztuk wizualnych i generalnie w kulturze wizualnej.

Pracownia kładzie nacisk na równowagę podstaw warsztatowych i teoretycznych w indywidualnym rozwoju studiujących.

Punktem wyjścia w rozumieniu warsztatu twórczego jest podejście do malarstwa jako dyscypliny we właściwy sobie sposób asymilującej szeroki wachlarz dostępnych narzędzi przy biegłym opanowaniu tradycyjnych i współczesnych środków tworzenia obrazu.

PROGRAM PRACOWNI

In the times of ruling transdisciplinarity of visual arts, in the times of technical culture, of constant and present self-reproducing digital image, studying painting after the “end of painting” seems to be not so much an anachronistic, but once more surprising and intriguing challenge.

By adopting a technical model this faculty seems to narrow the possible spectrum of artistic process, if one understands painting only as a literal process of applying paint onto a canvas or other surface in order to communicate a certain message, but on the other hand if one widens the reflection to the meaning of painting today – perceiving a painting as an alternative to the common and unambiguous visual information, studying painting gains an extraordinary significance regardless of the choice of a particular depicting tool.

Qualities for centuries identical with this particular discipline of art, today provide its adepts with special tools which allow them a reassessment – far wider than it seems – in the area of visual arts and generally in visual culture.

The studio lays emphasis on the balance of the technical and theoretical basics in the individual development of each student.

The starting point in understanding the creative technique is the approach to painting as a discipline which assimilates a wide range of available tools along with proficient mastering the contemporary means of creating an image.

STUDIO PROGRAM

Katalog Pracowni

PRACE STUDENTÓW/KOMENTARZ

PREZENTACJE W PRACOWNI

PLENER W BERLINIE

WYKŁADY: ’The sealed studio’ talks

TEGOROCZNE DYPLOMY:

Promotor: dr hab.Dominik Lejman II Pracownia Malarstwa

Dyplomy licencjackie:

Mohan Mugalenthi

Katarzyna Rewolte

Dyplomy magisterskie:

Julia Ciesielczyk