V Pracownia Malarstwa

prof. dr hab. Andrzej Pepłoński

dr Natalia Czarcińska, ad.

Sztuka jest jednym z wielu sposobów relacjonowania naszych poglądów, ale byw poznaniu tym osiągnąć rzeczywisty postęp niezbędna jest determinacja, stałość i dociekliwość obserwacji, a nade wszystko – wolna od uprzedzeń – wyobraźnia.

Chciałbym dać wyraz przekonaniu, iż atrakcyjność jej zapisu – OBRAZ – polega na tym, że potrzebę poznania wyostrza naszą wrażliwość na takie rozpoznanie rzeczywistości, że coraz mniej o niej kategorycznych przekonań, a coraz więcej wątpliwości. To upodabnia sztukę do myślenia…

Kształtowanie się samoświadomości młodej artystki, młodego artysty opiera się – szczególnie osób studiujących na pierwszych latach studiów – na twórczym odniesieniu się i analizie sytuacji aranżowanych przez prowadzących, bezpośrednio w przestrzeni pracowni. „Sytuacje z człowiekiem” czy z przedmiotami mają na celu podjęcie przez studenta dyskursu z trwałymi motywami malarstwa i sztuki w ogóle – jako tzw. „studium modela” czy „studium martwej natury” – zarówno w sensie konstatowania ich stałości i jednocześnie zmienności znaczeniowych. Ważna jest indywidualna interpretacja sytuacji pracownianych w kontekście specyfiki warsztatu malarskiego, ale przede wszystkim, ze świadomością współczesnego, wzbogaconego o nowe środki medialne, języka sztuki.

Drugim obszarem aktywności – szczególnie ważnym w odniesieniu do osób studiujących na starszych latach studiów – jest koncentracja nad własną re-definicją wybranych zagadnień z zestawu tzw. „tematów wolnych”.