XIV Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Jerzy Hejnowicz

mgr Marcin Salwin, asystent

Sztuka dzisiaj – bez względu na rodzaj i dyscyplinę unika granic, a istnieje w strefie wzajemnych wpływów i inspiracji. 

Nieustannie ewoluujący RYSUNEK pozwala na swobodną interpretację świata rzeczywistego jak i tego, który powoływany jest wyłącznie za pośrednictwem wyobraźni. 

Pracownia jest forum wymiany myśli, rysunkowej praktyki, miejscem analizy artystycznych kompetencji oraz przestrzenią tolerancji dla wielorakich postaw twórczych. W tej atmosferze staramy się przekazać możliwie pełne spektrum rysunkowych kompetencji, jak i wszelkich umiejętności wykorzystania rysunku  jako współczesnego medium tworzenia.

Zaproponowane przez pracownię ćwiczenia (realizowane w pracowni jak i poza nią), corocznie definiowane tematy-hasła lub te sformułowane indywidualnie przez studiujących  stanowią credo naszej pracy. To zagadki – katalizatory które służą rozbudzaniu indywidualnych dociekań, kreatywności, służą pogłębianiu wszelkich umiejętności: koncepcyjnych i manualnych a w konsekwencji wspierają studiujących w odkryciu ich własnej osobowości twórczej.

English version 

Art today, regardless of its type and discipline, avoids borders and exists in the sphere of mutual influence and inspiration.

The constantly evolving DRAWING allows for free interpretation of the real world as well as the one that is created only through the imagination.

The studio is a forum for the exchange of thoughts, drawing practice, a place for analyzing artistic competence and a space of tolerance for various creative attitudes. In this atmosphere, we try to convey the full spectrum of drawing competences as well as all the skills of using drawing as a contemporary medium of creation.

The exercises suggested by the studio (carried out both in and outside the studio), topics defined each year or those formulated individually by students are the credo of our work. These are puzzles – catalysts that stimulate individual inquiry, creativity, deepen all skills: conceptual and manual, and consequently support students in discovering their own creative personality.

Zuzanna Kenkel “Obecność” II rok Intermedia (wideo ok 2 min.)
Opis wideo:
Materiał przedstawia poklatkowy film. Na środku starego strychu stoi żywo żółty fotel. W trakcie nagrania na fotelu ujawnia się stopniowo, coraz bardziej intensywny ślad obecności  niewidocznej postaci.
Stanisław Maciejewski “It’s my birthday today”II rok Animacja
Opis wideo:
Animacja przedstawia przekrój wizerunek postaci i fantastyczne warianty jego przemiany. To futurystyczna wizja przyszłości człowieka. Proponowane postaci lawirują od realistycznych do bardzo abstrakcyjnych, niemal kosmicznie nierzeczywistych.
Yonglin Liu “being watched” II rok Intermedia (wideo)
Opis wideo:
Materiał wideo przedstawia ekran laptopa, w który wpatruje się umieszczona poza kadrem dodatkowa kamera tworząc na ekranie  nieskończenie głęboki obraz w obrazie. Następnie kadr się przesuwa i ujawniona zostaje niebieska rzeźba głowy, w której oku ukryta jest kamera obserwująca ekran laptopa.
.Yonglin Liu  “border 2023” II rok Intermedia (wideo)
Opis wideo:
Materiał wideo przedstawia osnuty w odcieniach brudnego oranżu autentyczny dokumentalny film autorki, widok pejzażu miejskiego. Obraz sprawia wrażenie podglądania rzeczywistości przez lornetkę, która ogarnia widok niepokojącego krajobrazu oddalonej architektury Korei Północnej.
Alicja Cybertowicz “Światło które zagłusza” I rok Fotografia (wideo)
Opis wideo:
Materiał wideo przedstawia fragment twarzy rozświetlonej intensywnym, jasnym  światłem. Obraz skupiony jest na widoku oczu “drażnionych”  oślepiającym blaskiem światła.
 Miłosz Łaski, Marcin Pietrucin “Zakaz pedałowania” I rok Fotografia (instalacja,   wideo)
Opis wideo:
Instalacja i realizacja wideo. Materiał przedstawia instalację umożliwiającą  projekcję filmu wideo. Mężczyzna uruchamia projekcję dzięki fizycznej rowerowej aktywności. Docelowy, filmowy obraz przedstawia dwóch młodych mężczyzn: jeden z nich     
jeździ na rowerze, nie pedałując,  drugi popycha go wokół osiedlowego bloku. Istotnym tematem  pracy jest refleksja nad kwestią  tolerancji