XI Pracownia Rysunku

dr hab. prof. UAP Katarzyna Klich

prof. dr hab. Bogdan Wojtasiak

Do samego rysowania nie potrzeba wielu narzędzi, wystarczy kartka i ołówek. 

Jednakże kluczowe do stworzenia rysunku są: otwartość, odwaga, pasja, umiejętność dostrzegania problemów i zjawisk, których nie uświadamiamy sobie w codziennej, zwykłej egzystencji. Refleksyjne podejście do rzeczywistości. Rysunek ma mówić  o czasach w których żyje jego autorka, autor.

Rysunek nie musi podporządkowywać się rygorom warsztatowym, które często ograniczają wizję artystyczną. W rysunku wszystko jest możliwe. Rysując można poszerzać świat wyobraźni, nieustannie przesuwając jakiekolwiek istniejące granice. 

Rysowanie to sposób badania rzeczywistości, świata i opowiadania o nim drugiemu człowiekowi. Dlatego, gdy rysunek jest rezultatem fascynacji rzeczywistością i wyrazem silnej potrzeby jej poznania, intryguje, inspiruje a nawet zmienia istniejący porządek rzeczy.

 To tylko kilka możliwości tego, do czego według nas rysunek może być wykorzystany, nie chcemy go definiować ani określać. To pozostawiamy osobom studiującym w naszej pracowni. 

You don’t need many tools to draw, just a sheet of paper and a pencil.  However, the key to creating a drawing is openness, courage, passion, the ability to see problems and phenomena that we are not aware of in our everyday, ordinary existence. A reflective attitude to reality. A drawing has to speak about the times in which its author lives.

A drawing does not have to follow the rigours of the workshop, which often limit artistic vision. In drawing, anything is possible. By drawing we can expand the world of imagination, constantly pushing any existing boundaries. 

Drawing is a way of exploring reality, the world and telling others about it. Therefore, when drawing is the result of a fascination with reality and the expression of a strong need to know it, it intrigues, inspires and even changes the existing order of things.

 These are just a few possibilities of what we think drawing can be used for, we do not want to define him or specify it. This we leave to those studying in our studio.