IV Pracownia Architektury Zrównoważonej

prowadzący dr inż. arch. Tomasz Piwiński ad.

Pracownia specjalizuje się w tematyce projektowania zrównoważonego i energooszczędnego. Zajęcia praktyczne poprzedzone są serią wykładów, które mają na celu zapoznanie studentów z podstawową problematyką w zakresie architektury i urbanistyki zrównoważonej. Omawiane są optymalne metody kształtowania funkcji, bryły i wyposażenia technologicznego budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Wykłady są wprowadzeniem w wiodące tendencje, technologie, materiały. Studenci zapoznawani są także z podstawowymi zasadami projektowania budynków pasywnych.

Studenci w ramach ćwiczeń semestralnych z zakresu projektowania urbanistycznego, realizuję projekty, których cechami wiodącymi są min. optymalizacja zabudowy w celu pozyskiwania energii słonecznej w sposób bierny i aktywny. Projekty powstają z myślą o uwzględnieniu potrzeb różnych grup społecznych, wielofunkcyjności, dostępności, zapewnienia odpowiedniego pakietu usług społecznych. Istotne jest dostosowanie zabudowy do kontekstu historycznego i kulturowego. Szczególną uwagę, kładzie się na aspekty związane z zachowaniem i ochroną środowiska.

W ramach projektów architektonicznych studenci przygotowują projekt budynku, którego rozwiązania pozwalają na zakwalifikowanie go jako budynku pasywnego. Charakterystyczną cechą tych obiektów, jest optymalne posadowienie budynku na działce oraz odpowiednie ukształtowanie bryły obiektu, umożliwiające pozyskiwanie energii słonecznej. Zaprojektowanie odpowiednich elementów zacieniających, chroniących obiekt przed przegrzaniem. Ukształtowanie bryły uwzględniające strefowanie funkcjonalne i temperaturowe. Zaprogramowanie rozwiązań architektonicznych i technologii, skutkującej docelowo maksymalizowaniu zysków i minimalizowaniu strat energetycznych. Dobranie technologii konstrukcji oraz wyposażenia, zgodnej z założeniami obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię. Niezmiernie istotnym jest także uwzględnienie kontekstu urbanistyczno – architektonicznego. Odpowiednie dobranie skali oraz użycie materiałów optymalizujących wpisanie w kontekst.