Matematyka

dr Adam Marlewski

 Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów projektowych (łączy ona wykłady, ćwiczenia tablicowe i konsultacje indywidualne).

Studenci poznają podstawowe pojęcia z matematyki wyższej, w szczególności z podstaw matematyki (różne rodzaje liczb – w tym wielokątne i Fibonacciego, wzór dwumienny, permutacje), z geometrii analitycznej (opis kartezjański i biegunowy przykładowych krzywych, równania powierzchni),  rachunku wektorowego i macierzowego, różniczkowego i całkowego. Teoria jest, w miarę możliwości, ilustrowana na przykładach zaczerpniętych z malarstwa i architektury (w szczególności tyczy to inżynierii odwrotnej – znajdowania opisu analitycznego danej krzywej). Na wystawie końcoworocznej widzimy 11 prac (wchodzą w cykl ‘Matemrazki’, wykonali je studenci w latach akademickich 2021/22 i 2022/23)